aaaselect * from news LEFT JOIN firm_lang ON `news`.`newsId` = `firm_lang`.`newsId` where FLangId='1' and PageId='2' and newsType>0 order by newsType DESC,newsDate DESC
-=Български=-     
| новини | архив новини |

 
01-09-2020г.

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ
 
организира квалификационна дискусия на тема:
" Сравнителен подход – Методи на сравнителния подход. Информационни източници. Избор и обобщаване на данни. Корекционни коефициенти. Описание на модел за избор на подобни имоти. Участие на сравнителния подход в Становището за стойност.",
който ще се проведе в гр. Ямбол на 27.09.2020 г. /неделя/
Място на провеждане: ще се уточни допълнително
 
Модератор: инж. Валентин Радев.
 
Цена за участие в квалификационния семинар:
Крайна цена за членове на КНОБ: 35 лв. /тридесет и пет лева/
Крайна цена за всички други участници: 120 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/
Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа, вкл. и по РЕВ.
 
Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. 
 
Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com
Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/
 
Плащането се извършва по следната сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,      
IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК БУРГАС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ: Основание за плащане вписано в пл. нареждане:
Участие в кв.дискусия 27.09.2020 г., трите имена на участника и ЕГН 
 
Краен срок за регистрация: до 16.00 часа 23.09.2020 г. или до изчерпване на местата.
Максимален брой участници 30 лица.
 
Регистрационна карта/заявление за регистрация/: изтегли
 
Програма /за всички модули от кв.мероприятия-дискусии на РК-Бургас, Сливен и Ямбол/:
  8.00 –   8.10 – Регистрация
  8.10 – 10.10 – Дискусия (2 часа)
10.10 – 10.25 – Почивка 
10.25 – 12.25 – Дискусия (2 часа)
12.25 – 13.25 – Почивка
13.25 – 15.25 – Дискусия (2 часа)
15.25 – 15.40 – Почивка 
15.40 – 17.10 – Дискусия (1 час и 30 мин)
17.10 – Закриване на квалификационното мероприятие – дискусия
 
15-06-2012г.

Уважаеми колеги,
Регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол Ви кани да присъствате на 22 юни 2012 г. /петък/ от 17.30ч.,  в зала 1, ет.1 на Областна управа, ул. Цар Петър №1, гр. Бургас на среща с Председателя на УС на КНОБ – инж. Л. Симов във връзка с разясняване  на  Международните стандарти за оценяване 2011 г. на IVSC.
Обучението е безплатно и е организирано единствено за членове на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

От 16.05.2012 г. Международните стандарти на IVSC са публикувани на  официалната страница на КНОБ с превод на български език:
http://private.ciab-bg.com/uploads/common/961fh8s023zbyctd.pd

 
18-05-2012г.

Уважаеми колеги,

на официалната страница на КНОБ са публикувани Международните стандарти за оценяване на IVSC с превод на български език.

public.ciab-bg.com/index.php