-=Български=-     
 

Камара на независимите оценители в България

 

Регионална колегия – БУРГАС,СЛИВЕН и ЯМБОЛ е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. Бургас на 26.02.2010 г. и утвърдена от УС на КНОБ на 18.09.2010 г. Тя е териториална структура, упражняваща дейности в съответствие със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год.) и Устава на КНОБ. Регионалната колегия не е юридическо лице, но има собствен бюджет. Организира и ръководи своята дейност съгласно Правилника за устройство и дейността на регионалните колегии на Камарата на независимите оценители в България (Приет на заседание на УС на КНОБ на 18.09.2010 г.).

ВАЖНО !!!
 
22-05-2021г.

П О К А Н А

ЗА
СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК-БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ
 
Съветът на Регионална колегия (РК) - Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 25 юни 2021 год. (петък), от 16.30 часа в гр. Бургас, ул." Константин Величков", в лятната градина на бистро“Me Gusto” / до сградата на Пиргос/, при следния дневен ред:
1. Откриване на ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на СРК на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол при провеждане на събранието. Прекратяване на регистрацията.
4. Гласуване на дневния ред, на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.
5. Отчет на Съвета на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалите 2019-2020г.
6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2019-2020г.
7. Освобождаване от отговорност на СРК- Бургас, Сливен и Ямбол за 2019-2020 год.
8. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2021 г.
9. Приемане на проектобюджет на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2021г.
10. Избор на делегати за ДОС на КНОБ – 3-4.07.2021г. в гр.Стара Загора.
11. Други.
 
Регистрацията е от 16.00 часа до 16.30 часа на 25 юни 2021 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17.30 часа на 25 юни 2021 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 
 
За да присъствате на Общото събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2021.
 
Всеки един член може да бъде упълномощен от друг.
Максимален брой пълномощни 3 бр.
 
Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите и на сайта на РК Бургас, Сливен и Ямбол: пълномощно-рег.карта
СРК-Бургас, Сливен и Ямбол