-=Български=-     
 

Камара на независимите оценители в България

 

Регионална колегия – БУРГАС,СЛИВЕН и ЯМБОЛ е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. Бургас на 26.02.2010 г. и утвърдена от УС на КНОБ на 18.09.2010 г. Тя е териториална структура, упражняваща дейности в съответствие със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год.) и Устава на КНОБ. Регионалната колегия не е юридическо лице, но има собствен бюджет. Организира и ръководи своята дейност съгласно Правилника за устройство и дейността на регионалните колегии на Камарата на независимите оценители в България (Приет на заседание на УС на КНОБ на 18.09.2010 г.).

ВАЖНО !!!
 
27-04-2022г.

 П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 
 
Съветът на Регионална колегия (РК) - Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 28 май 2022 год. (събота), от 8.30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, зала на ет.1, при следния дневен ред:
 
1. Отчет на Съвета на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалата 2021г.
 
2. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2021г.
 
3. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2023 г.
 
4. Приемане на проектобюджет на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2023г.
 
5.  Освобождаване от отговорност СРК Бургас, Сливен и Ямбол за периода на целия мандат.
 
6. Избор от ОС на РК Бургас, Сливен и Ямбол на състава и председателя на комисията по предложенията.
 
7. Избор на нови ръководни органи на Съвета на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - Председател на СРК, членове и контрольор.
 
8. Други.
 
 
Регистрацията е от 8.30 часа до 9.00 часа на 28 май 2022 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10.00 часа на 28 май 2022 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 
 
За да присъствате на Общото събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2022 година.
 
Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите и на сайта на РК Бургас, Сливен и Ямбол: www.ciab-burgas.com Изтегли документите
 
 
 
Съвет на РК-Бургас, Сливен и Ямбол към КНОБ