-=Български=-     
 

Камара на независимите оценители в България

 

Регионална колегия – БУРГАС,СЛИВЕН и ЯМБОЛ е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. Бургас на 26.02.2010 г. и утвърдена от УС на КНОБ на 18.09.2010 г. Тя е териториална структура, упражняваща дейности в съответствие със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год.) и Устава на КНОБ. Регионалната колегия не е юридическо лице, но има собствен бюджет. Организира и ръководи своята дейност съгласно Правилника за устройство и дейността на регионалните колегии на Камарата на независимите оценители в България (Приет на заседание на УС на КНОБ на 18.09.2010 г.).

ВАЖНО !!!
 
30-11-2022г.

 П О К А Н А

 
 РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ
 
организира семинар на тема:"Информационна сигурност",
който ще се проведе онлайн на 10.12.2022 г. /събота/
Място на провеждане: платформа ZOOM
Лектор: маг.инж. Валентин Радев
 
Цена за участие в квалификационния семинар:
Крайна цена за членове на КНОБ: 40 лв. /четиридесет/
Крайна цена за всички други участници: 120 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/
 
Цената включва:  Материали  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2022 г., за 5 /пет/ квалификационни часа.
 
Регистрацията за участие се извършва на сайта на РК-Бургас, Сливен и Ямбол на следния url:user.ciab-burgas.com
!!! Задължително трябва да се регистрирате в сайта !!!
регистрация до 08.12.2022г.
 
Тел. за информация: 0889 897 459 /маг.инж.Валентин Радев/
 
Плащането се извършва по следната сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,     
IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК БУРГАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ в Основание:
Участие в кв.семинар 10.12.2022 г., трите имена на участника и ЕГН
 
Програма :
9.30 – 10.00 – Регистрация
10.00 – 12.00 – Модул 1 и 2
12.00 – 12.30 – почивка
12.30 – 14.15 – Модул 3 и 4.
Закриване на мероприятието
 
Модул 1 – Увод.
Модул 2 – Обща част - Информационна сигурност. Злонамерен софтуер
Модул 3 – Защитен софтуер. Архивиране и възстановяване на данни.
Модул 4 – Инфраструктурни мерки. Ел. захранване. Дискусия по темата.
 
Минимален брой участници – 20
Максимален брой участници – 300