-=Български=-     
 

Камара на независимите оценители в България

 

Регионална колегия – БУРГАС,СЛИВЕН и ЯМБОЛ е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. Бургас на 26.02.2010 г. и утвърдена от УС на КНОБ на 18.09.2010 г. Тя е териториална структура, упражняваща дейности в съответствие със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год.) и Устава на КНОБ. Регионалната колегия не е юридическо лице, но има собствен бюджет. Организира и ръководи своята дейност съгласно Правилника за устройство и дейността на регионалните колегии на Камарата на независимите оценители в България (Приет на заседание на УС на КНОБ на 18.09.2010 г.).

ВАЖНО !!!
 
06-12-2021г.

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ

 

организира квалификационна дискусия на тема:

" Подходи, методи и информационни източници използвани при оценка на НИ. Себестойност на оценителския доклад ",

който ще се проведе онлайн на 19.12.2021 г. /неделя/

Модератор: инж. Валентин Радев.

 

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 20 лв. /двадесет лева/

Крайна цена за всички други участници: 60 лв. с ДДС /шестдесет лева/

5 /пет/ квалификационни часа за НИ, които се признават и за REV.

 

Регистрацията за участие се извършва в електронната система на РК-Бургас, Сливен и Ямбол на следния адрес: user.ciab-burgas.com

Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/

 

*Забележка: Заплащането на таксата се извършва след потвърждаване на регистрацията, чрез електронната систена на регионалната колегия.

 

Плащането се извършва по следната сметка:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF

КНОБ - РК БУРГАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ОСНОВАНИЕ НА ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ:

 Такса дискусия 19.12.2021 г., трите имена на участника и ЕГН