Регионална колегия -
Бургас, Сливен и Ямбол

Камара на независимите оценители в България

РК – БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ

За нас

Регионална колегия – БУРГАС, СЛИВЕН и ЯМБОЛ

Регионалната колегия е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. Бургас на 26.02.2010 г. и утвърдена от УС на КНОБ на 18.09.2010 г. Тя е териториална структура, упражняваща дейности в съответствие със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год.) и Устава на КНОБ.

Регионалната колегия не е юридическо лице, но има собствен бюджет. Организира и ръководи своята дейност съгласно Правилника за устройство и дейността на регионалните колегии на Камарата на независимите оценители в България (Приет на заседание на УС на КНОБ на 18.09.2010 г.).

Банкова сметка

IBAN BG88 BPBI 7942 1079 5016 08

Съвет на регионалната колегия

Председател: маг.инж.Валентин Радев
Членове: Атанас Димов и инж.Илко Златев
Контрольор: Лилия Плачкова
Членове за 2021 г. - 56
Членове за 2022 г. - 64
Членове за 2023 г. - 69

Регионална колегия -
Бургас, Сливен и Ямбол