-=Български=-     

Камара на независимите оценители в България

 

Регионална колегия – БУРГАС,СЛИВЕН и ЯМБОЛ е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. Бургас на 26.02.2010 г. и утвърдена от УС на КНОБ на 18.09.2010 г. Тя е териториална структура, упражняваща дейности в съответствие със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год.) и Устава на КНОБ. Регионалната колегия не е юридическо лице, но има собствен бюджет. Организира и ръководи своята дейност съгласно Правилника за устройство и дейността на регионалните колегии на Камарата на независимите оценители в България (Приет на заседание на УС на КНОБ на 18.09.2010 г.).

 

Органите на управление са:

» Общо събрание на Регионалната колегия

» Председател на Съвета на регионалната колегия:
инж.Валентин Лазаров Радев
моб: +359 889 897 459
v.radev@val-expert.eu

» Съвет на регионалната колегия:
Красимира Димитрова Арабаджиева
Илко Дамянов Златев

» Kонтрольор на регионалната колегия:
Лилия Станкова Плачкова

За контакти
моб.: +359 889 897 459
office@ciab-burgas.com